”Den senaste tiden har utbildare till och med bett mig att kvalitetsgranska deras kurser”

Kvalitetsgranskning och auditering hör till samarbetspartnersavtalet och det är ett sätt att konstant utveckla utbildningarnas kvalitet samt material. Kiwas auditerare Mervi Koskela lyfter fram två viktiga aspekter i kvalitetsgranskningen. Dessa är 1) utbildningarnas utveckling och enhetlighet, samt 2) kvalitativt material åt alla utbildare. ”När kurserna är enhetliga och kvaliteten känd, ökar även efterfrågan”, betonar Koskela. Kvalitetsgranskningens mål är att utveckla kurserna samt att öka effektiviteten.

Auditören kommer och följer med utbildningen på de under Röda Korset Första Hjälpens utbildningsprogram certifierade första hjälpen-närundervisningskurser samt på webinar. Auditören försäkrar sig om att minimikraven för certifierad kurs uppnås, samt att innehållet, materialet samt tidtabellen är korrekt. I första hjälpen-studier är praktiska övningar av stor betydelse och de bör förverkligas enligt givna instruktioner. I webinar hör det till utbildarens ansvar att att försäkra sig om att alla de anmälda är på plats, och exempelvis ställa frågor till kursdeltagarna för att kontrollera detta.

”På ett allmänt plan har man tillit för utbildaren och dennes yrkeskompetens, men målgrupperna är olika och kursen uppbyggs även med beaktande för gruppens behov” konstaterar Koskela. Auditören utvärderar kursen naturligvis som en helhet och försäkrar sig så om enhetlighet och kvalitet.

Koskela har även själv flera års erfarenhet av att utbilda i första hjälp. Detta ökar insikten till utbildarens arbete. Auditeringar kan orsaka nervositet och osäkerhet hos utbildare.

”Man kan tro att jag granskar utbildaren som person, fastän detta ej är meningen med auditering. I auditeringen är det inte frågan om att ”rota” eller att finna avvikelser, utan meningen är att åstadkomma utveckling samt att ge respons åt båda hållen. Ifall man råkar se avvikelser gås dessa igenom och diskuteras med utbildaren. Respons ges konstruktivt. Det finns alltid möjlighet till att korrigera situationen”, påminner Koskela.

Många utbildare är rätt så ensamma i sitt arbete och får sällan reflektera över de egna utbildningarna och görandet. Auditeringen är en möjlighet för utbildaren att få respons av sitt arbete.

”Många utbildare har tackat mig just för responsgivandet. Det är väldigt värdefullt att få respons gällande det egna arbetet. Den senaste tiden har utbildare till och med bett mig att kvalitetsgranska deras kurser. Jag har som vana att alltid ge respons åt utbildare i efterhand, antingen muntligt på plats eller via e-post. Då får utbildaren något konkret utav auditeringen”, fortsätter Koskela.

För auditören är det viktigt att anmälda kurser hålls. Koskela meddelar på förhand om sin vistelse åt utbildaren och bokar hotell och resor enligt behov. Koskela har en begäran åt samarbetspartners: ”Jag skulle önska mer noggrannhet med kursanmälningar i systemet, så att vi undviker onödigt arbete. Informationen given i systemet bör stämma överrens med verkligheten.”

Det lönar sig att att aktivt följa med första hjälpen-utbildarnas sidor samt våra samarbetspartners månatliga nyhetsbrev, så att man hålls uppdaterad över vad som sker i utbildningsplanet. Speciellt nu under denna exceptionella tid, då corona har omkullkastat hela planet för första hjälpen-utbildningar.

Allt som allt har de certifierade första hjälpen-utbildningarna gått fint trots utmanande coronasituation. Utbildarnas yrkeskompetens har brett kommit fram.