Meningen med Kiwa Inspectas granskningar är främst att försäkra att undervisningen på kurser följer instruktioner och utsatta kvalitetsmål. Även utbildaren har nytta av granskningen, eftersom granskaren alltid ger en skriftlig rapport där det berättas om positiva observationer och utvecklingsmål.

I vissa fall ber granskaren även om korrigerande åtgärder, ifall något på kursen inte följt givna instruktioner. Detta är dock sällan en allvarlig sak, och det lönar sig inte att oroa sig alltför mycket om avvikelser. Avvikelser och korrigerande åtgärder är en normal del av kvalitetskontroller och de bör tas som en möjlighet att utveckla de egna tillvägagångssätten. Man kan alltid be om hjälp eller tolkningsstöd för utbildarinstruktioner av granskaren. Det lönar sig att utnyttja tillfället när granskaren nästa gång är med på din kurs.

Kiwa Inspectas granskare är med på första hjälpen kurser runtom i Finland. År 2020 gjordes ca 200 granskningar. Det är ca 3% av alla kurser som ordnades förra året. Av de granskade kurserna var nästan 80% närutbildningar och resten webinar. P.g.a. pandemin var den granskade nätutbildningsdelen lite större än planerat. Pandemin orsakade många utmaningar, eftersom kurser blev inställda ofta och tidtabeller ändrades, och man inte kunde utföra granskningarna enligt planer. Det är naturligtvis väldigt svårt att förutse snabbt ändrande situationer, men vi önskar noggrannhet med kursanmälningar (utbildningsställen och tidtabeller) så att planering av granskningar sker så smidigt som möjlit. P.g.a. pandemin gör vi inte överraskningsgranskningar, utan frågar alltid om vi kan komma och granska kursen. Även ordnandet av övningar på kurser har naturligtvis varit väldigt utmanande p.g.a. coronarekommendationer.

I granskningarna fokuserade vi på kursers innehåll och funktionalitet samt hur deltagarnas närvaro kontrollerades speciellt vid webinar. Våra granskare observerade som en speciellt positiv sak det, att det nya materialet av Röda Korset Första Hjälpen i huvudsak tagits bra i bruk på kurser. Kursmaterialet har också fått god respons av utbildare. En del uppmärksamhet har vi fått lägga vid att utbildningsmaterial används enligt instruktioner. En utmaning som även uppmärksammades var försäkrandet av kursdeltagarnas närvaro, speciellt vid webinar. Till kvalitetskontroll hör även s.k. teknisk kvalitetskontroll, som riktar sig mot utbildningssystemets användning. Vi har blivit tvungna att anmärka organisationen i bl.a. ärenden gällande kursanmälningar. Även tilläggandet av kursdeltagare på kurser i efterhand och saknade deltagare har åstadkommit en del problem. Trots utmaningar var största delen av kurserna enligt instruktioner och utbildarna väldigt kunniga.

Vi har även fått respons av samarbetspartners. Vi utvecklar ständigt vårt granskningsprogram så att det på bästa möjliga sätt tjänar utbildare och samarbetspartnersorganisationer. I samband med granskningar finns en utmärkt möjlighet att ge respons och utvecklingsförslag åt Kiwa Inspecta.

Tack så mycket åt alla som år 2020 deltog i granskningen av första hjälpen kurser och vi ses i nästa granskning!

Kiwa Inspectas folk