Finlands Röda Kors centralbyrå höll på onsdagen den 10.6 ett webinar med ämnet Första hjälpen och återupplivning under COVID-19 epidemin. Webinaret baserades på Röda Korsets kommande första hjälp- och återupplivningsinstruktioner under COVID-19 epidemin. Instruktionerna har gjorts på basis av ILCOR:s, ERC:s och Finlands återupplivningsråds (Suomen elvytysneuvosto) instruktioner i samarbete med Första hjälpen- och hälsoexpertgrupp och Finlands återupplivningsråd.

Länk till webinaret:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjI3MmJiYTAtZDg1NS00YWMzLTk0MmYtNjA1Zjg4N2I5MGE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778%22%2c%22Oid%22%3a%2265568182-88fe-4403-a10e-2a164c14fcab%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d