INSTRUKTÖRSUTBILDNING

Är du intresserad av kvalitetssäkrad första hjälpen-utbildning?

Röda Korset erbjuder första hjälpen-instruktörsutbildning med högst kvalitet i Finland.

Utbildning för instruktör i första hjälpen och hälsokunskap (UFH)

Utbildningen ger beredskap och behörighet att utbilda i första hjälpen, kombinerat med hälsofrämjande och förebyggande av olyckor. Dessutom får instruktören tillgång till allt Finlands Röda Kors utbildningsmaterial till kurser som är i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram. Kursdeltagaren som godkänt genomfört nät- och närundervisningsperioderna får rättighet att agera som Röda Korsets utbildare i första hjälpen- och hälsokunskap i tre (3) år.

Ansökningsförfarande till UFH-instruktörsutbildning

För den som söker till grundutbildningen för första hjälpen- och hälsokunskapsutbildare (15 sp) krävs yrkesexamen inom hälsovård från yrkeshögskola/institutsnivå, d.v.s. den sökande bör vara yrkesutbildad sjukskötare eller hälsovårdare eller medicine licentiat (legitimerad läkare). Den sökande bör uppvisa bestyrkta kopior på sjukskötar- eller hälsovårdarexamen samt uppvisa VALVIRAS (tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovård) legitimationsbevis för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Utbildning för instruktör i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) (ULF) 

Utbildningen ger beredskap och behörighet att utbilda i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp), samt tillgång till Finlands Röda Kors program och kursmaterial i nödförstahjälpen för första hjälpen-kurser som är i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram. Kursdeltagaren som godkänt genomfört nät- och närundervisningsperioderna får rättighet att agera som Röda Korsets utbildare i livräddande första hjälpen i tre (3) år.

Ansökningsförfarande till ULF-instruktörsutbildning

För den som söker till grundutbildningen för instruktör i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) (14 sp) krävs yrkesexamen inom hälsovård, läkare, sjukskötare, hälsovårdare, närvårdare, medicinalvaktmästare-ambulansförare, brandman-ambulansförare eller brandmannaexamen, vilka inriktat sig på akutvård.  

Dessutom bör den sökande ha minst två (2) års arbetserfarenhet av akutvård, akutmottagning på sjukhus, observationsavdelning/motsvarande avdelning eller från hälsocentralens jour. Arbetserfarenhet krävs inte av medicine licentiat, sjukskötare eller hälsovårdare.

Den sökande bör uppvisa bestyrkta kopior på yrkesexamen, arbetsintyg, samt VALVIRAS (tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovård) legitimationsbevis (gäller ej brandman-ambulansförare eller brandmannaexamen).

Grundutbildning för första hjälpen-instruktör

De ovan presenterade utbildningarna genomförs samtidigt så att UFH-instruktörsutbildningen är 15 studiepoäng och ULF-instruktörsutbildningen 14 studiepoäng. Grundutbildningen för första hjälpen består av fyra perioder, turvis nätperioder som görs på distans och turvis närundervisningsdagar.

Nätuppgifterna finns på inlärningsplattformen. Kursdeltagarna får användarnamn + lösenord några veckor innan den första närundervisningsperioden. I nätundervisningen fördjupar vi oss i första hjälpen-kunskaper och kursinnehållet i Röda Korsets utbildningsprogram, samt övar oss på att göra studieplaner och lär oss pedagogiska kunskaper. Under nätdelen funderar vi också kring hur man förebygger olyckor, främjar hälsan och ger mental första hjälp.

Den första närundervisningsperioden består av fyra dagar. Under dessa repeterar vi första hjälpen-kunskaper och får färdigheter att utbilda i första hjälp.

Den andra närundervisningsperioden består av tre dagar (ULF två dagar).

Då ger kursdeltagarna undervisningsprov, samt lär sig olika utbildningsmetoder och innehåll av första hjälpen av de andra deltagarna.

Utbildningens pris

Utbildningen för instruktör i första hjälp och hälsokunskap kostar 3348,00 € (inkl. moms. 24 %), inklusive nät- och närundervisning, kursmaterial, lunch och kaffe.

Utbildningen för instruktör i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) kostar 2930,00 € (inkl. moms. 24 %), inklusive nät- och närundervisning, kursmaterial, lunch och kaffe.

Annulleringsvillkor:

Kursavgiften innehåller en anmälnings- / reserveringsavgift på 124,00 € (inkl. moms 24%) som inte returneras om kursdeltagaren annullerar sitt deltagande. Av annullering som görs 14 dagar före kursen debiteras 50% av kursavgiften. I fall annullering inte görs alls, inkasseras kursavgiften i sin helhet.

I fall sjukdomsfall hindrar dig att delta i utbildningen, återbetalas kursavgiften till 100% om du uppvisar ett läkarintyg inom en vecka (7 dagar) från det att kursen tagit slut.

Kompletteringsutbildning för instruktörer i första hjälp

Instruktörer i första hjälp bör gå kompletteringsutbildning med tre års mellanrum, ifall denne vill utbilda i första hjälpen-kurser som är i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram, använda sig av utbildningsmaterial som Röda Korset Första Hjälp har producerat och ha rätten att utfärda Röda Korsets första hjälpen-betyg.

Kompletteringsutbildningens omfattning är 2 sp. I början av året 2020 består kompletteringsutbildningen av nätuppgifter och en närundervisningsdag.

Kompletteringsutbildningen kommer att utvecklas under år 2020 som en del av den nya studieplanen. Efter godkänd genomförning av kompletteringsutbildningen fortsätter rätten att utbilda igen under de följande tre åren och instruktören läggs till i Röda Korsets utbildarregister.

Priset för kompletteringsutbildningen är 607,60 € inklusive utbildningen med undervisningsperioderna och utbildningsmaterialet.

Kurskalender

På praktiska frågor gällande instruktörsutbildningen svarar Utbildarstödet via e-postadressen: kouluttaja.tuki@redcross.fi.

Utbildning för instruktör i första hjälpen och hälsokunskap (UFH) baskurs nr 89 samt Utbildning för instruktör i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) (ULF) baskurs nr 19

29.6.-25.9.2020

Baskursens nätperioder är 29.6.-28.7.2020 och 8.8.-7.9.2020, närundervisningsperioderna är 4.-7.8.2020 och 23.9.-25.9.2020).

De som går instruktörsutbildningen i första hjälpen och hälsokunskap samt de som går instruktörsutbildningen livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) deltar i samma baskurs. De som deltar i ULF-utbildningen (till skillnad från UFH-utbildningen) är närvarande endast på två av närundervisningsdagarna under den andra närundersvisningsperioden 24.9.-25.9.2020.

Anmälan (på finska): Utbildning för instruktör i första hjälpen och hälsokunskap

Anmälan (på finska): Utbildning för instruktör i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp)

Utbildning för instruktör i första hjälpen och hälsokunskap (UFH) samt Utbildning för instruktör i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) (ULF) kompletteringsutbildningar

Anmälan (på finska): Vanda 8.6.2020

Huvudstadsregionen, november (exakt datum och plats meddelas senare)