INSTRUKTÖRSUTBILDNING

Är du intresserad av att hålla kvalitetssäkrade första hjälpen-utbildningar?

Röda Korset erbjuder första hjälpen-instruktörsutbildning med högst kvalitet i Finland.

Utbildning för FRK Instruktör i första hjälpen och hälsokunskap® (UFH)

Utbildningen ger beredskap och behörighet att utbilda i första hjälpen, kombinerat med hälsofrämjande och förebyggande av olyckor. Dessutom får instruktören tillgång till allt Finlands Röda Kors utbildningsmaterial till kurser som är i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram. Kursdeltagaren som godkänt genomfört nät- och närundervisningsperioderna får rättighet att agera som Röda Korsets utbildare i första hjälpen- och hälsokunskap i tre (3) år.

Ansökningsförfarande till UFH-instruktörsutbildning

För den som söker till grundutbildningen för första hjälpen- och hälsokunskapsutbildare (15 sp) krävs yrkesexamen inom hälsovård från yrkeshögskola/institutsnivå, d.v.s. den sökande bör vara yrkesutbildad sjukskötare eller hälsovårdare eller medicine licentiat (legitimerad läkare). Den sökande bör uppvisa bestyrkta kopior på sjukskötar- eller hälsovårdarexamen samt uppvisa VALVIRAS (tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovård) legitimationsbevis för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Utbildning för FRK Instruktör i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) (ULF) 

Utbildningen ger beredskap och behörighet att utbilda i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp), samt tillgång till Finlands Röda Kors program och kursmaterial i nödförstahjälpen för första hjälpen-kurser som är i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram. Kursdeltagaren som godkänt genomfört nät- och närundervisningsperioderna får rättighet att agera som Röda Korsets utbildare i livräddande första hjälpen i tre (3) år.

Ansökningsförfarande till ULF-instruktörsutbildning

För den som söker till grundutbildningen för instruktör i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) (14 sp) krävs yrkesexamen inom hälsovård, läkare, sjukskötare, hälsovårdare, närvårdare, medicinalvaktmästare-ambulansförare, brandman-ambulansförare eller brandmannaexamen, vilka inriktat sig på akutvård.

Den sökande bör uppvisa bestyrkta kopior på yrkesexamen samt VALVIRAS (tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovård) legitimationsbevis (gäller ej brandman-ambulansförare eller brandmannaexamen).

Grundutbildning för första hjälpen-instruktör

De ovan presenterade utbildningarna genomförs samtidigt så att UFH-instruktörsutbildningen är 15 studiepoäng och ULF-instruktörsutbildningen 14 studiepoäng. Grundutbildningen för första hjälpen består av fyra perioder, turvis nätperioder som görs på distans och turvis närundervisningsdagar.

Nätuppgifterna finns på inlärningsplattformen. Kursdeltagarna får användarnamn + lösenord några veckor innan den första närundervisningsperioden. I nätundervisningen fördjupar vi oss i första hjälpen-kunskaper och kursinnehållet i Röda Korsets utbildningsprogram, samt övar oss på att göra studieplaner och lär oss pedagogiska kunskaper. Under nätdelen funderar vi också kring hur man förebygger olyckor, främjar hälsan och ger mental första hjälp.

Den första närundervisningsperioden består av fyra dagar. Under dessa repeterar vi första hjälpen-kunskaper och får färdigheter att utbilda i första hjälp.

Den andra närundervisningsperioden består av tre dagar (ULF två dagar).

Då ger kursdeltagarna undervisningsprov, samt lär sig olika utbildningsmetoder och innehåll av första hjälpen av de andra deltagarna.

Utbildningens pris

Utbildningen för instruktör i första hjälp och hälsokunskap kostar 3348,00 € (inkl. moms. 24 %), inklusive nät- och närundervisning, kursmaterial, lunch och kaffe.

Utbildningen för instruktör i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) kostar 2930,00 € (inkl. moms. 24 %), inklusive nät- och närundervisning, kursmaterial, lunch och kaffe.

Utbildning för FRK Instruktör i första hjälpen och hälsokunskap (UFH) grundkurs nr 94 samt Utbildning för FRK instruktör i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) (ULF) grundkurs nr 24 ordnas 23.8.-17.11. 

Grundkursens

1. nätperioden är 23.8.-10.10.

1. närundervisningsperioden är 11.-14.10. (14.10. är distansutbildningen)

2. nätperioden är 14.10.- 14.11.

2. närudervisningsperioden är 15.-17.11.

De som går instruktörsutbildningen i första hjälpen och hälsokunskap samt de som går instruktörsutbildningen livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) deltar i samma baskurs. De som deltar i ULF-utbildningen (till skillnad från UFH-utbildningen) är närvarande endast på två av närundervisningsdagarna under den andra närundersvisningsperioden 16.-17.11.2022.

Anmälan (på finska): Utbildning för instruktör i första hjälpen och hälsokunskap

Anmälan (på finska): Utbildning för instruktör i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp)

Utbildning för FRK Instruktör i första hjälpen och hälsokunskap (UFH) grundkurs nr 95 samt Utbildning för FRK Instruktör i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) (ULF) grundkurs nr 25 ordnas 23.8.-17.11. 

Grundkursens

1. nätperioden är 28.11.22-9.1.23

1. närundervisningsperioden är 10.-13.1.2023 (13.1. är distansutbildningen)

2. nätperioden är 13.1.-14.2.

2. närudervisningsperioden är 15.-17.2.

De som går instruktörsutbildningen i första hjälpen och hälsokunskap samt de som går instruktörsutbildningen livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) deltar i samma baskurs. De som deltar i ULF-utbildningen (till skillnad från UFH-utbildningen) är närvarande endast på två av närundervisningsdagarna under den andra närundersvisningsperioden 16.-17.2.

Anmälan (på finska): Utbildning för instruktör i första hjälpen och hälsokunskap

Anmälan (på finska): Utbildning för instruktör i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp)

Kompletteringsutbildning för FRK Instruktör i första hjälpen och hälsokunskap (UFH) samt FRK Instruktör i livräddande första hjälpen (nödförstahjälp) (ULF) 

FRK Instruktörer i första hjälp bör gå kompletteringsutbildning med tre års mellanrum, ifall denne vill utbilda i första hjälpen-kurser som är i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram, använda sig av utbildningsmaterial som Röda Korset Första Hjälp har producerat och ha rätten att utfärda Röda Korsets första hjälpen-betyg. Efter godkänd genomförning av kompletteringsutbildningen fortsätter rätten att utbilda igen under de följande tre åren och instruktören läggs till i Röda Korsets utbildarregister. Priset för kompletteringsutbildningen är 607,60 € inklusive utbildningen med undervisningsperioderna, utbildningsmaterialet samt instruktörskompetens, vilket möjliggör ordning och marknadsförning av första hjälpen-kurser som är i enlighet med Röda Korsets utbildningsprogram samt användning av utbildarmaterial och utbildningsportal.

Man kan genomföras kompletteringsutbildningen genom att delta i en närutbildningsdag eller som självständiga nätstudier. Nätstudier kan påbörjas när som helst efter anmälan och kan genomföras i egen takt ända tills i kraft varande instruktörskompetens upphör.

I 2022 ordnas närutbildingsdagar i maj och november i Helsinfors.  

Anmälan: Kompletteringsutbildning för utbildare i första hjälpen som nätstudier (på svenska) 

Anmälan: Kompletteringsutbildning för utbildare i första hjälpen som närutbildingen 18.11.2022 (på finska)

Annulleringsvillkor för första hjälpen instruktörsutbildningar:

Annullering för att delta i första hjälpen instruktörsutbildning kan göras avgiftsfritt senast två veckor innan tillställningen. Av annullering som görs mindre än två veckor innan debiteras 50% av kursavgiften. I fall annullering görs mindre än en vecka före tillställningen, inkasseras kursavgiften i sin helhet.

Kursanmälan är bindande. Deltagaravgiften kan presteras med Checkouts betalningsmetoder eller till företagskunder kan vi skicka faktura.

Kompletteringsutbildningar för första hjälpen-instruktörer kan genomföras enligt egen tidtabell som nätutbildning. Kursanmälan är bindande. Deltagaravgiften kan presteras med Checkouts betalningsmetoder eller till företagskunder kan vi skicka faktura.

I praktiska frågor gällande instruktörsutbildning svarar Utbildarstödet på e-postadressen kouluttaja.tuki@redcross.fi.